UNICEF


UNICEF – Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu

UNICEF hemen hemen 60 yıldır, 158 ülkede 7.000’den fazla personeli ile çocuklar için yapılan çalışmaların lideri durumundadır.

Amacı:

 • Tek tek her bir çocuğun her türlü hakkından tam anlamıyla yararlandığı bir dünyanın oluşturulacağı
 • Her çocuğun onurlu, güvenli ve kendini gerçekleştirebileceği
 • Yoksul ülkelerde en fazla dezavantajda olan çocukların özel olarak korunmalarının sağlanacağı

Çocuklara Uygun Bir Dünya  yaratılmasına katkıda bulunmaktır.

Görevi:

UNICEF, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından çocuk haklarının korunması adına tanıtım ve savunu çalışmaları yapmak, çocukların temel gereksinimlerinin karşılanmasına yardımcı olmak ve çocukların potansiyellerini eksiksiz biçimde gerçekleştirmek için fırsatlar yaratmak üzere görevlendirilmiş bir kuruluştur.

UNICEF,  siyasal kararlılığı ve maddi kaynakları harekete geçirerek, başta gelişmekte olanlar olmak üzere ülkelerin kapasitelerini geliştirmelerine, böylece çocuklara “Birinci Önceliği” tanıyıp gerek onlara gerekse ailelerine gerekli hizmetleri sağlayabilecek duruma gelmelerine yardımcı olmaktadır.

UNICEF’in 2001-2005 Çocuklarla İlgili Küresel Öncelikleri

 • Kız Çocuklarının Eğitimi
 • Erken Çocukluk Gelişimi
 • Bağışıklama
 • HIV/AIDS virüsünün yayılmasını durdurmak
 • Çocukların şiddetten, sömürüden, istismar ve ayrımcılıktan korunmaları

UNICEF Türkiye

UNICEF ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, çocuklara yönelik projeler ve hizmetlerin bu kesimin gereksinimlerine yanıt vermesini sağlamak için ortak çaba içindedir. Bu çalışmalarda gözetilen nokta, çocukların yaşamının, büyümelerinin, psiko–sosyal ve bilişsel gelişimlerinin birbiriyle ilişkili ve birbirine bağımlı olduğudur.

UNICEF Türkiye’deki etkinliklerini 1951 yılından bu yana sürdürmektedir. UNICEF bu dönem içinde çocuk haklarının korunması amacıyla tanıtım–savunu görevleri üstlenmiş, çocukların temel gereksinimlerinin karşılanmasına yardımcı olmuş, her çocuğun potansiyelini eksiksiz biçimde gerçekleştirebilmesi için çeşitli fırsatlar yaratmaya çalışmıştır.

Haydi Kızlar Okula! Kız Çocuklarının Okullulaşmasına Destek Kampanyası

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti-UNICEF 2001-2005 Ana Uygulama Planı kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı ile UNICEF arasında imzalanan protokol gereği UNICEF kampanyaya teknik destek sağlamaktadır.(Eğitim, materyal, ekipman, uzmanlık desteği)

UNICEF’in kampanya dahilindeki katkıları özetle şöyledir;

 • Kampanyanın tasarlanması, planlanması ve ön hazırlıklarının yapılmasına mali ve teknik destek vermek,
 • Kampanya materyallerinin hazırlanmasına katkı vermek,
 • Kampanyanın medya ilişkilerine yönelik çalışmalar yapmak,
 • Milli Eğitim Bakanlığı ile birlikte yerel düzeyde kampanyayı izleme ve güçlendirmeye yönelik çalışmalar yapmak,
 • Kampanya tanıtım ve eğitim materyalleri, kapasite geliştirme eğitimleri gibi konulara yönelik mali destek sağlamak ve ek  fon yaratmak,
 • Kampanyanın uluslararası ölçekte tanıtımı ve savunusunu yapmak.

EğitimUNICEF, Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim, Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ne 33 ilden ilköğretim kurumlarında görev yapan 330 psikolojik danışmanın (rehber öğretmen), okula gitmeyen kız çocukların okula döndürülmesi ve okula uyum sağlama konularında bilgi ve becerilerini artırmak, eğitim ve dokümantasyon sağlamak, bu danışmanlar aracılığı ile ailelere, ilköğretim öğretmenlerine, kamu personeline ve gönüllülere yönelik eğitsel açıdan bilgilendirme ve rehberlik anlayışını kazandırmak amacıyla  eğitim seminerlerinin düzenlenmesine materyal, ekipman, uzmanlık ve finansman desteği vermiştir. (eğitim kitaplarının ve broşürlerin geliştirilmesi, basılması, çoğaltılması, dağıtımı, toplantı giderlerinin karşılanması, izleme ve değerlendirmenin yapılması gibi)

Bunun dışında tüm il danışmanları ve kampanya koordinatörlerine üç günlük bir eğitim verilmiştir. Eğitimin içeriği, kampanyada izlenmesi gereken aşamalar, iletişim becerileri ve kampanyayı destekleyebilecek diğer çalışmaların tanıtımı gibi konulardan oluşturulmuştur. UNICEF eğitimin planlanması ve organizasyonunda aktif rol oynamıştır.

Tanıtım

Uygulayıcılar için görsel malzeme, afiş, broşür, rozet ve video gibi tanıtım materyalleri hazırlanmış, çoğaltılmış ve illere dağıtılmıştır.

Yazılı, görsel ve elektronik medya Haydi Kızlar Okula! kampanyası için ülke genelinde veyerel düzeyde harekete geçirilmiş, böylecekamuoyunun duyarlılaştırılması yolunda çokönemli adımlar atılmıştır.

Ünlüler ve toplumca tanınmış kişilerle TV spotları hazırlanmıştır. Bu spotlarda Milli Eğitim Bakanı, Diyanet İşleri Başkanı ve Başbakan bizzat yer almışlardır. Bu da, en üst düzey karar vericilerin kampanya hedeflerine yönelik kararlılıklarının bir göstergesi olmuştur.

UNICEF’in Türkçe ve İngilizce olarak yayınlanan üç aylık bülteni ‘Evet Deyin’ Haydi Kızlar Okula! Kampanyası ile ilgili gelişmeleri düzenli olarak aktarmaktadır. Bültenin üç sayısı bütünüyle kampanyaya ayrılmıştır.

Kamuoyunun duyarlılaştırılması için ülke genelinde yayın yapan ATV kampanya ile ilgili TV spotu geliştirmiş ve yoğun izleme kuşaklarında haberler yayınlamıştır. Ayrıca tanıtım çalışmalarına ulusal ve yerel basın hem hazırladıkları haberler hem de TV spotlarının gösterilmesi yoluyla büyük destek vermiştir.

Bir çok basın personeli kendi illerinde kampanyanın savunuluğunun yanı sıra MEB ve UNICEF yetkililerinin katıldıkları saha gözlem gezilerine veya il kampanya çalışanlarının ev ziyaretlerine şahsen katılmışlardır.

Savunu

İstanbul’daki STK’larla kampanyaya olası desteklerini tanımlamak amacıyla bir çalışma toplantısı yapılmıştır.

MEB ve İçişleri Bakanlığı’nın liderliğinde proje illerinin valilerine, sorumlu vali yardımcılarına ve il milli eğitim müdürlerine yönelik bir tanıtım toplantısı yapılmıştır. Toplantı sonucunda valiler ortak bir bildirge ile kampanyaya desteklerini açıklamışlardır.

Amaçların ve hedeflerin, bütün taraflarca üstlenilecek rollerin ve sorumlulukların net tanımlandığı sektörler arası bir eylem planının geliştirilmesi, etkili bir uygulama için önemli bir araç olmuştur.

İzleme ve Değerlendirme (Uzmanlık)

Kampanyanın il düzeyinde uygulamalarına yardımcı olmak amacıyla UNICEF’de 2 saha sorumlusu çalışmaktadır. Saha sorumluları il ziyaretlerinde izleme ve değerlendirme dışında uzmanlık desteği ve savunu çalışmaları da yapmaktadırlar.

Ayrıca, UNICEF ve MEB yetkilileri gelişmeleri izlemek ve kampanyaya sahada ivme kazandırmak amacıyla Kampanya Yürütme Kurulları ile toplanmak üzere il izleme ziyaretleri yapmıştır.

2004 Aralık ayında MEB ve UNICEF yetkilileri bütün kampanya illerini kapsayacak şekilde Bölgesel Değerlendirme Toplantıları düzenlemişlerdir. Toplantının planlama, işleyiş ve organizasyonunda UNICEF yine aktif rol almıştır. Toplantının çıktısı olan raporlar illerden istenmiş ve gerekli takip sonucu ulaşılan raporlar UNICEF saha sorumluları tarafından değerlendirip MEB yetkililerinin değerlendirmesine sunulmuştur.

Finansman

UNICEF düzenli kaynağından kampanya için 2003-2004 yıllarında toplam 700.000$ ayırmıştır.

UNICEF toplantı ve eğitim giderlerinin, merkez koordinasyon bürosu ekipman ve materyal ihtiyacının karşılanması veya materyal geliştirilmesi, basımı ve çoğaltılmasını için kampanyaya kendi kaynaklarından  para tahsis etmek dışında dış kaynakların (özel sektor) harekete geçirilmesini de sağlamıştır.

Coca-Cola 250,000 dolar değerinde nakit katkısı sağlamıştır. İbrahim Etem Ulagay ilaç fabrikası yaklaşık 100.000 dolar değerinde eğitim ve iletişim materyali bastırıp dağıtmıştır. Prof. Dr. İhsan Doğramacı kişisel olarak 125,000 dolarlık yardımda bulunmuştur. GAMA A.Ş. prefabrik derslik temini için MEB’na 300.000$ bağışta bulunmuştur.