AMAC


Kampanya; Milli Eğitim Bakanlığı ve UNICEF işbirliğinde, ilgili kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşları ve yerel yönetimlerin katılım ve katkısı ile ilköğrenim çağında olan (6-14 yaş) kız çocuklarından eğitim sistemi dışında kalan, okulu terk eden yada devamsızlık yapan öğrencilerin %100 okullulaşmalarının ve eğitimde cinsiyetler arası eşitliğin sağlanmasıdır.


Eğitim; bireylerde istenilen yönde davranış değişikliği olarak tanımlanmaktadır. Eğitimin amacı, bireyin ve toplumun istek ve ihtiyaçları doğrultusunda bireylerin ilgi ve yeteneklerini geliştirerek onları topluma kazandırmaktadır.

T.C. Anayasasına göre; “Kimse eğitim ve öğrenim hakkından yoksun bırakılamaz, sekiz yıllık ilköğretim kız ve erkek bütün vatandaşlar için zorunlu ve devlet okullarında parasızdır. Eğitim ve öğretim, Atatürk ilkeleri ve inkılapları doğrultusunda, çağdaş bilim ve eğitim esaslarına göre devletin gözetimi ve denetimi altında yapılır. Devlet maddi imkanlardan yoksun başarılı öğrencilerin öğrenimlerini sürdürebilmeleri amacıyla burslar ve başka yollarla gerekli yardımları yapmaktadır.


İlköğretim kız ve erkek bütün vatandaşlar için mecburi ve devlet okullarında parasızdır. Devlet maddi imkanlardan yoksun öğrencilerin eğitimlerini en üst seviyeye kadar sürdürebilmeleri için burs, yatılılık, kredi vb.yollarla her türlü tedbiri alır.

1739 sayılı milli eğitim temel kanununa göre;

  • Temel Eğitim görmek her Türk vatandaşının hakkıdır.
  • Eğitimde kadın erkek herkese fırsat ve imkan eşitliği sağlanır.
  • Milli eğitimin amaçları yalnız resmi ve özel eğitim kurumlarında değil, aynı zamanda evde, çevrede,işyerlerinde,her yerde ve her fırsatta gerçekleştirilmeye çalışılır.
  • İlköğretim 6-14 yaşlarındaki çocukların eğitim ve öğretimini kapsar.İlköğretim kız ve erkek bütün vatandaşlar için zorunludur ve devlet okullarında parasızdır

222 sayılı ilköğretim ve eğitim kanununa göre;

  • İlköğretim; öğrenim çağında bulunan çocuklar için zorunlu ve devlet okullarında parasızdır.
  • Mecburi öğrenim çağı 6-14 yaş grubunu kapsar.
  • Mecburi öğrenim çağında olup da memleket dışında olmak, oturduğu yerde okul bulunmamak veya sağlık durumu dolayısıyla ilköğrenime devam edemeyen vatandaşlardan özel olarak öğretim görenler, imtihanla ve yaşlarına göre layık oldukları ilkokul sınıflarına veya mezuniyet imtihanlarına alınırlar.

Her vatandaşın zorunlu eğitim hakkından yararlanması, eğitimde fırsat ve imkan eşitliğinin sağlanması, eğitime erişimdeki engellerin ortadan kaldırılması Milli Eğitim Bakanlığının temel görevidir.
Bu amaca ulaşmak için her türlü yasal görevler yanında ulusal ve uluslar arası projeler uygulamaya konulmaktadır.
Kız Çocuklarının Okullulaşmasına destek kampanyası da bu amaçla uygulamaya konulmuştur.

Kampanyaya başlangıcından beri en büyük desteği veren Başbakanımız R. Tayyip Erdoğan :
“Bir erkeğin eğitimi sadece kendisiyle ilgili iken bir kız çocuğunun eğitimi aileyi de ilgilendirir. Çocuklar yetişirken anneden eğitim alır. Kadınların eğitimi ileride çocuklarına verecekleri eğitim açısından önemlidir.”

Milli Eğitim Bakanımız Doç. Dr. Hüseyin ÇELİK:
“Eğer cehalet karanlıklarının yarılmasını, Türkiye’nin büyük olması ve gerçek çağdaş medeniyet seviyesine yükselmek istiyorsak ‘eğitim, eğitim, eğitim’ demeliyiz. Birçok alanda kadınlar ile erkekler arasında uçurumlar bulunuyor. Bu eğitimde de devam ediyor. Eğitim konusunda kadınlar lehine pozitif ayrımcılık yapmalıyız, yoksa bu uçurumu kapatamayız.” sözleri ile kampanyanın önemini vurgulamışlardır.